přednášky / lectures

 

PŘEDNÁŠKY PROSTOROVÝCH TVŮRCŮ:
Úvodní slovo::

Zásluhou finančních prostředků, které se mi podařilo získat z Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a v Domě umění města Brna podařilo v letech 2002, 2003, 2008 a 2011 uskutečnit veřejný cyklus "Přednášek prostorových tvůrců" - přednášek významných českých i zahraničních osobností z oblasti výtvarného umění, architektury, literatury a filozofie.

Záměrem projektu bylo rozšíření praktické výuky ateliéru Sochařství 2 prof. Jana Ambrůze o setkání s významnými kulturními osobnostmi, které sami prezentovali své dílo a často tak studentům z jiné perspektivy poodhalili koncepty, technologické postupy nebo důvody jeho vzniku, než jak ho prezentují mnohé teoretické reflexe. Přednášky umělců byly doplněny přednáškami filozofů, kteří zase jiným, leč příbuzným způsobem ovlivňují náš životní prostor a rozšiřují naše vnímání. Nedílnou součástí přednášek byly diskuze s autory.

Vysoká návštěvnost přednášek z celé fakulty, z jiných brněnských vysokých škol a také z řad veřejnosti ukázala přesah původního záměru a mimo jiné naznačila, že se dnes vysoké školy nemají uzavírat samy do sebe, nýbrž mají i navenek působit jako otevřené centrum vzdělávání a informovanosti, a získávat sobě, ale především pak svým absolventům větší autoritu, spojenou snad i s následnou vstřícností společnosti při hledání uplatnění v reálném životě.

Níže uvedené autorské texty, vzniklé paralelně s přednáškami, jsou autentickým sdělením samotných tvůrců, vycházející z jejich praktické i životní zkušenosti. Proto mají svoji nezaměnitelnou hodnotu. Téma přednášky si každý autor zvolil sám. Někteří dali přednost prezentaci své vlastní tvorby, jiní měli naopak potřebu vyjádřit se ke stavu současného umění a společnosti vůbec. Obojí bylo stejně přínosné. Cílem zveřejnění těchto textů na internetu je zprostředkovat přednášky alespoň v této podobě také zájemcům z jiných vysokých škol a široké veřejnosti v celé České republice.

Závěrem bych chtěl všem, kteří moje pozvání přednášet na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně neodmítli, poděkovat a popřát jim i do dalších let mnoho sil a úspěchů v jejich práci.

doc. MgA. Pavel Korbička
autor projektu "Přednášky prostorových tvůrců"
odborný asistent ateliéru Sochařství 2


Seznam přednášejících osobností / List of the lecturers:
Bělohradský Václav, Eisler Eva, Chao Bruce, Hrůša Petr & Pelčák Petr, Jetelová Magdalena, Kafka Ivan, Kahuda Václav, Kaplický Jan, Kočí Richard, Kolíbal Stanislav, Kopecký David & Studený Jano, Krén Matěj, Krůček Václav, Kuba Ladislav & Pilař Tomáš, Lesák František, Příhoda Jiří, Surůvka Jiří, Škoda Vladimír, Šrámková Alena, Veselý Aleš, Zeithamml Jindřich.

Všechna práva vlastníků autorských práv vyhrazena. Bez souhlasu autora textu a autora projektu je rozmnožování, veřejné publikování a jiné další šíření textů podle platného autorského zákona zakázáno.


LECTURES OF CREATORS IN SPACE
Introduction
Thanks to the financial support gained from the Fund for Advancement in Higher Education of the Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, it was possible to realize the cycle of "Lectures of Creators in Space I and II" at the Faculty of Fine Arts at Brno University of Technology - lectures of significant Czech and foreign personalities from the field of fine arts, architecture, literature and philosophy. The intention of the project was mainly to enrich the practical training at the sculpture studio of doc. Jan Ambruz with direct demonstrations of art and even other than art thinking, with direct contact of the students and the creators, with the possibility to discuss and face the unmediated life experiences and attitudes the same way as we can directly experience an artwork or an bad reproduction (as far as the reproduction is not an artwork itself). The lectures were abundantly attended not only by the students and professors of the Faculty but also by students form other Brno's Universities and even form associates of the professional community showed that original intend was reached over. It indicated that the universities should not close to themselves, but in contrary, should function for the environs as centers of education and information and gain to themselves, but mainly to its graduates higher prestige that might be connected with consequent better acceptance by the society when searching for the position in real life. The theme of each lecture was chosen by the lecturer him/herself. Some chose to present their work, some followed their need to express his/her opinion to the state of contemporary art and society as such. Both were a great contribution. Comparing with lectures of art theoretics, these lectures were an authentic testimony of the creators themselves, having its source in their practical experience.

I would like to thank to all the people, who accepted my invitation to give their lecture an the Faculty of Fine Arts at BUT, and I wish they had a lot of energy and a lot of success in their work in the following years.

MgA. Pavel Korbička
author of the project "Lectures of Creators in Space I and II"
assistant at the sculpture II studio