2002 YTONGem - Doma je doma, Atrium rektorátu VUT v Brně /
"YTONGem - at home is at home", the headquarters of VUT Brno
ytongem ytongem ytongem ytongem ytongem ytongem ytongem