INTERNATIONAL LIGHT FESTIVAL SKYWAY 11’, TORUŇ 9. - 13. 8. 2011

"Jedna energie, různá světla - Světlo a prostor":
Světelné umění v ,,prostorových souvislostech"- ,,prostorové souvislosti"
zdrojem různosti pohledu na jednu energii.

Motto: ,,Současné dílo nemusí být chápáno v tradičním smyslu - coby dílo
,,rámem" uzavřené do vlastního světa bez komunikace s okolním prostorem."

Základní okruhy workshopu:
1. Průzkum zvoleného prostoru, místa, okolností spojených s tímto místem,
životem v tomto místě - coby klíč k realizaci a chápání budoucího díla.
2. Definice konkrétního prostoru (urbanismus, architektura, životní prostředí,
veřejný prostor, život) - coby prvek zesilující význam díla.
3. Dílo - coby klíč k chápání daného prostoru, místa, okolností spojených s
tímto místem, života v tomto místě.
4. Dílo - coby ,,moment setkání" diváka s jeho viditelnými prvky v daném čase a
prostoru.

Pavel Korbička

Účast z FaVU VUT v Brně:
Pavel Korbička (pedagog ateliéru Sochařství 2),
Kateřina Joselová, Oldřich Morys, Lenka Votavová (studenti ateliéru Sochařství 2).

"One energy, different lights - Light and space":
Light art in the "space relationship" - "spece relationship" as a source of
different points of view on one energy.
Motto: "Contemporary art work do not have to be comprehended in traditional way
- as a piece locked by its "frame" to its own world, without communication
with surrounding space."

Basic subjects of workshop:

1. Research of choosen place, of circumstances connected with this place and
living in it as a key to the realization and understanding to the future art work.
2. Definition of concrete space (urbanism, architecture, living environment,
public space) as an element amplifying the meaning of art work.
3. Art work as a key to understanding given space, place and relationships
connected with this place, with living in it.
4. "Moment of meeting" of viewer in concrete time and space through visible
elements of the Art work.

Pavel Korbička

Participation of the Faculty of Fine Arts VUT in Brno:
Pavel Korbička (teacher of Sculpture studio 2),
Kateřina Joselová, Oldřich Morys, Lenka Votavová (students of Sculpture studio 2).


Pavel Korbička: North Line
instalace; neony 2000 cm / installation; neons 2000cm
Park Špilberk, Brno, 2008


Pavel Korbička: Parallels
skice / scatch


Lenka Votavová: Světelná instalace / Light installation
krabice, žárovky, cca 250x500x150cm / boxes, lamps, cca 250x500x150cm Malá Amerika, Brno, 2009


Kateřina Joselová: Pole / Field
kresba červeným laserem / drawing with a red laser Malá Amerika, Brno, 2009Skyway Festival Toruň 2011 byl podpořen grantem Vyšegrádské nadace /
Skyway Festival Toruň 2011 was supported by Visegrad Fund grant