2004 Šarovy IV - Stromy / Šarovy IV - Trees
stromy na jaře

stromy v zimě