filozofie / philosophy

 

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

studijní kresby podle živého modelu (portrét, figura)
modelovaná studie hlavy (fotodokumentace)
ukázky vlastní volné tvorby (dokumentace)
motivační dopis
životopis

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ UCHAZEČE

talent
svobodné uvažování
otevřenost jiným řešením
schopnost komunikace
pracovitost

FILOSOFIE ATELIÉRU

Charakteristika
"SOCHA-PROSTOR-INSTALACE"
(Současná socha nemusí být chápána pouze v tradičním slova smyslu. Socha může být nahlížena také jako prostor, prostor v prostoru, instalace pro konkrétní místo, situaci, okamžik, může být i konkrétním místem.)

Profil
Studium je zaměřeno především na volnou tvorbu s důrazem na rozvíjení svobodného myšlení každého jedince.
Studenti jsou vedeni k hledání důvodu svého tvoření v sobě samých, nikoli mimo sebe, což považujeme za zdroj zdravého růstu každé osobnosti.
Studenti jsou nabádáni k zájmu o současné umělecké dění u nás i v zahraničí.
Součástí výuky je i přirozené pochybování studentů jako nedílná součást hledání sama sebe.
Smyslem výuky není výchova hotových umělců ani bezduchých řemeslníků.

Bakalářské studium klade důraz na
řemeslo a jiné zdánlivě neřemeslné postupy,
průzkum a znalost materiálů a technologií (od klasických po nová média),
další zdroje inspirace: architektura, filozofie, poezie, příroda,
uvažování v souvislostech - definování vlastního prostoru, okolního prostoru, komunikace prostorů,
formulování vlastní představy i pomocí jazyka, což vede ke schopnosti obhájit práci na veřejnosti.

Magisterské studium již předpokládá určitou manuální dovednost a vlastní představu. Toto studium klade důraz na
samostatnou volbu tématu, materiálu,
samostatnou realizaci s případným vyhledáním sponzorů.

PROFIL ABSOLVENTA
Svodně uvažující bytost se smyslem pro humor a schopností přežít.


PHYLOSOPHY OF STUDIO

Requirements for the applicant
study drawings of model /portrait, figure/
clay models of head /photo documentation/
samples of personal work /photo documentation/
statement of purpose
curriculum vitae

Basic entrance preconditions
talent
open-mindx
openness to different solutions
ability to communicate
willingness to work hard

Characteristic
" SCULPTURE-SPACE-INSTALLATION " (Contemporary sculpture doesn't have to be understood in the traditional sense only. Sculpture can be viewed also as a space, space in a space, installation for a specific place, situation, moment, it can be a particular place itself.)

Profile
The study is focused mainly on personal work with the accent on development of freethinking of each individual. Students are led to searching for the purpose of their creativity in themselves, not around them, which is considered to be the source of a healthy growth of each personality. Students are encouraged to be interested in the contemporary art movements - at home and abroad. Part of the teaching is being in doubt about themselves as a inseparable part of the self-searching process. The sense of the study is not to produce a completed artist nor spiritless craftsmen.
Bachelor's degree gives importance to the craft and other seemingly non craft procedures; research and knowledge of the material and technologies (from the classical ones up to new media), other sources of inspiration: architecture, philosophy, poetry, nature; thinking in context - definition of own space, surrounding space, communication of spaces; expressing the personal idea even by language , this leads to the ability to defend the work in public.
Master of Fine Arts Degree already expects some manual abilities and personal attitude. This study gives importance to individual choice of the theme, material, realization of the work with potential individual finding of its funding Profile of the absolvent
A open-minded being with sense of humor and ability to survive